ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

“ Thailand Accounting Challenge 2023 ”

ผลการแข่ขัน
  • - รายละเอียดและระเบียบการแข่งขัน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 Download
  • - ดาวน์โหลดโบรชัวร์ Download
  • - ประกาศรายชื่อทีม TAC 2023 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Download

วิธีการสมัคร

  • 1. กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วนและชัดเจน

  • 2. พิมพ์ใบสมัคร เพื่อให้คณบดี/หัวหน้าภาควิชาลงนาม

  • 3. สแกนใบสมัครที่ลงนามแล้ว พร้อมบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

  • 4. แนบไฟล์เอกสารตามข้อ 3 และคลิกปุ่ม Submit รอตวจสอบสถานะการสมัคร

© 2023 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ Federation of Accounting Professions