รายชื่อสถาบันที่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน

การตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567

“ Thailand Accounting Challenge 2024 ”

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

  • - รายละเอียดและระเบียบการแข่งขัน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 Download
  • - ดาวน์โหลดโบรชัวร์ Download
Broch
Broch

วิธีการสมัคร

  • 1. กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วนและชัดเจน

  • 2. พิมพ์ใบสมัคร เพื่อให้คณบดี/หัวหน้าภาควิชาลงนาม

  • 3. สแกนใบสมัครที่ลงนามแล้ว พร้อมบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา (โปรดรับรองสำเนาถูกต้องก่อนแนบเอกสาร)

  • 4. แนบไฟล์เอกสารตามข้อ 3 และคลิกปุ่ม Submit รอตวจสอบสถานะการสมัคร

© 2023 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ Federation of Accounting Professions