ระเบียบการแข่งขัน

การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

“ Thailand Accounting Case Competition 2021 ”

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

 • - รายละเอียดและระเบียบการแข่งขัน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Download
 • - รายละเอียดโบรชัวร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Download
 • - ดาวน์โหลดไฟล์กรณีศึกษา TACC2021 Download
 • - เอกสารการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ Download 1
  - เอกสารการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ Download 2

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางด้านสังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมและทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคนิคการตัดสินใจ ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงเห็นสมควรจัดให้มีการแข่งขันกรณีศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างนิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และรู้จักใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การจัดกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริงเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งข้อมูลในกรณีศึกษามิได้สื่อถึงวิธีปฏิบัติที่ดีหรือไม่ดีของหน่วยงานใด ๆ แต่เป็นการเปิดประเด็นเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในกรณีศึกษาเท่านั้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจถึงปัญหาการบริหารองค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง และฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

2.3 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาและแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาชีพ และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการทำงานเป็นทีม

3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเดียวกัน ทีมละ 5 คน โดยแต่ละทีมต้องประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีอย่างน้อย 3 คน โดยไม่จำกัดจำนวนทีมในแต่ละสถาบัน ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษา ณ วันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และมีอายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

4. การรับสมัคร

4.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 (โดยสามารถ Download กรณีศึกษาที่ใช้ในการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

4.2 ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถ สมัครผ่านระบบ Online เท่านั้น และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ TACC2021

4.3 ปิดรับสมัครการแข่งขันวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ภายในเวลา 23.59 น.) (สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

4.4 ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งรายงานกรณีศึกษาได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ภายในเวลา 23.59 น.)

4.5 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 ทีมผ่านทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (ภายในเวลา 23.59 น.)

5. การส่งรายงานกรณีศึกษา

5.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องนำส่งไฟล์ในรูปแบบ PDF จำนวน 3 ไฟล์ ผ่านระบบออนไลน์ (เท่านั้น)

5.1.1 ไฟล์ที่ 1 เป็นชื่อสถาบัน ชื่อทีม โดยชื่อทีมต้องไม่สื่อถึงชื่อสถาบัน และรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน โดยชื่อทีมจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรไม่เกิน 25 ตัวอักษร ไม่รวมวรรณยุกต์

5.1.2 ไฟล์ที่ 2 เป็นรายงานการจัดทำกรณีศึกษา ซึ่งประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) และบทวิเคราะห์ จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปกและบรรณานุกรม โดยไม่ต้องระบุชื่อสถาบัน ชื่อทีม และรายชื่อสมาชิกของทีม

5.1.3 ไฟล์ที่ 3 เป็นสไลด์นำเสนอ ไม่เกิน 20 สไลด์ โดยไม่ต้องระบุชื่อสถาบัน ชื่อทีม และรายชื่อสมาชิกของทีม (หมายเหตุ: หากผ่านการคัดเลือก สามารถปรับเปลี่ยนสไลด์การนำเสนอเพื่อใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้)

5.2 การเขียนรายงานให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK Font 16 หรือ Angsana New Font 16 และ Line Spacing 1.0 ระยะกั้นหน้า-หลัง-บน-ล่าง 1.00 นิ้ว

5.3 รายงานและการนำเสนอสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ: หากทีมใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิจากการแข่งขัน ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

6. วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

7. กำหนดการแข่งขัน

07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน และรับป้ายชื่อ
08.30 – 09.15 น. พิธีเปิดการแข่งขัน และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน
09.15 – 11.45 น. การแข่งขันชิงชนะเลิศ รอบที่ 1
11.45 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (บริการอาหาร/น้ำดื่มแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน)
12.30 – 13.00 น. ประกาศผลการแข่งขันชิงชนะเลิศ รอบที่ 1 และจับฉลากลำดับการแข่งขัน
13.00 – 16.30 น. การแข่งขันชิงชนะเลิศ รอบที่ 2
16.30 – 17.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล

8.  รูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาในการตัดสินผลการแข่งขัน

     การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

8.1      รอบคัดเลือก

คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากรายงานและสไลด์ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด เพื่อคัดเลือกทีม
 ผู้เข้ารอบแข่งขันชิงชนะเลิศ จำนวน 15 ทีม โดยมีเกณฑ์การพิจารณารอบคัดเลือก ดังนี้

 1. การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Situation Analysis)                           ร้อยละ  30
 2. การเสนอแนะแนวทาง (Recommendation)                             ร้อยละ  30
 3. วิธีการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ (Implementation Strategy)             ร้อยละ  30
 4. สไลด์การนำเสนอ (Visual Aids)                                          ร้อยละ  10

8.2      รอบชิงชนะเลิศ

        รอบที่ 1 การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาเฉพาะหน้า

เป็นการแข่งขันทีมผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 15 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 สายๆ ละ 3 ทีม แต่ละทีมมีเวลานำเสนอ 15 นาทีและตอบคำถาม 15 นาที ต่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในแต่ละสาย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละสายจะคัดเลือกทีมผู้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันชิงชนะเลิศรอบที่ 2 เพียง 1 ทีม

หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมฟังการนำเสนอ 

รอบที่ 2 การตอบคำถามแบบเฉียบพลัน

เป็นการแข่งขันทีมผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 5 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 1 โดยแต่ละทีมมีเวลานำเสนอ 15 นาทีและตอบคำถาม 20 นาทีแก่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โดยแต่ละทีมจะต้องตอบคำถามพิเศษซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาต่อคณะกรรมการ 

เกณฑ์การพิจารณารอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

 1. เนื้อหา (Contents)                                                  ร้อยละ  50
  • การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Situation Analysis)
  • การเสนอแนะแนวทาง (Recommendation)
  • วิธีการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ (Implementation Strategy)
 2. การนำเสนอ (Presentation)                                        ร้อยละ  25
 3. การตอบคำถาม (Questions and Answers)                      ร้อยละ  25

ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

(หมายเหตุ: อนุญาตให้ทุกทีมเข้าร่วมฟังการนำเสนอได้ ยกเว้นทีมผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2
 ที่ยังไม่ได้นำเสนอ)

9. ข้อปฏิบัติในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

9.1 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้ใส่ชุดนิสิตนักศึกษาที่สามารถระบุสถาบัน

9.2 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีมต้องรายงานตัวพร้อมกันและแสดงบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ ภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

9.3 ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์ใด ๆ เข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน

9.4 ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ หากผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิการเข้าร่วมแข่งขัน

10. รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1: โล่รางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 2: โล่รางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 3: โล่รางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 4: โล่รางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

สมาชิกของทีมที่เข้ารอบทั้ง 15 ทีมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (สภาฯ จะจัดส่งเป็น File ข้อมูลให้) และเหรียญรางวัล (เหรียญเงิน)

11. การจัดอบรม หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกรณีศึกษา”

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมทีมผู้เข้าแข่งขัน คณาจารย์ และผู้ที่มีความสนใจ คณะกรรมการจัดงานจึงจะจัดให้มีการอบรมขึ้น โดยเนื้อหาสาระหัวข้ออบรม ประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์กรณี การเขียนบทสรุปผู้บริหาร การรายงานผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาและข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และเทคนิคการนำเสนอ โดยกำหนดให้แต่ละสถาบันสามารถส่งนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งกำหนดการจัดอบรมในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

© 2017 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ Federation of Accounting Professions