ข้อมูลจำเป็นในการกรอกแบบ Disclosure Form


1. ข้อมูลของผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ Disclosure Form ชื่อ-เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชี สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน


2. ข้อมูลนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทุกราย

2.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ชื่อ-เลขทะเบียนนิติบุคคล

2.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ชื่อ-ประเทศที่จดทะเบียน


3. ข้อมูลมูลค่าธุรกรรมกับบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน รายการที่เกิดระหว่างกัน ได้แก่ รายได้โดยตรงทั้งปี และรายได้อื่น

ยอดซื้อ วัตถุดิบ/สินค้า ค่าซื้อ/ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าสิทธิ ค่าบริการ ดอกเบี้ย ค่าเช่า เงินให้กู้ยืม


4. รายละเอียดอื่นๆ เช่น การจัดทำงบการเงินรวม การปรับโครงสร้างธุรกิจ การโอนทรัพย์สินไม่มีตัวตน


ที่มา : กรมสรรพากร