ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบCPA ครั้งที่

เลขประจำตัวสอบ :  
*
(เลขประจำตัวสอบ จำนวน 7 หลัก)
ชื่อ :  
*
(ไม่ต้องระบุคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เป็นต้น)
นามสกุล :  
*


โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(*)


  ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดทราบ

    1 ) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ รายวิชาที่เข้ารับการทดสอบ
  หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียน โทร 02-6852500 หรือ 02-6852529 – 30 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
  หากเลยเวลาที่กำหนดไว้ สภาวิชาชีพบัญชีจะยึดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบในแต่ละรายวิชาตามที่ประกาศนี้
 
    2 ) ในวันทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ และ บัตรประจำตัวประชาชน
  ( หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย) เท่านั้น จึงจะเข้าห้องสอบได้
 
 
 
    3) กำหนดการการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57(2/2567)
เข้าห้องสอบได้ในเวลา 12.30 น.
เริ่มทดสอบเวลา 13.00 - 17.00 น. (ล่าช้าได้ไม่เกิน 13.10 น.)
สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
วัน / เวลา วิชา
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 การบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 การบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 การสอบบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 การสอบบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2
*ตรวจสอบผังห้องสอบได้ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันทดสอบของแต่ละรายวิชา
 
    4) รายละเอียดขอบเขตเนื้อหารายวิชา โปรดศึกษาจากเอกสารแนบท้ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 9/2567
  เรื่องกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57(2/2567)
   
    5 ) ข้อพึงระวังเกี่ยวกับระเบียบการเข้ารับการทดสอบ
ข้อปฏิบัติ บทกำหนดโทษ
ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะด้วย
วิธีการใด รวมทั้งห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัย
หรือสมุดคำตอบอัตนัย ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่คุมสอบ
จะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที
ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น
และให้ตัดสิทธิ ในการเข้าทดสอบโดยมีกำหนด
5 ปีนับแต่วันที่กระทำผิด
ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร โน้ตย่อใด ๆ เข้า
ห้องสอบ หรือ ห้ามกระทำการอื่นใดที่เห็นว่าเป็นการทุจริตใน
การทดสอบ
กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่คุมสอบ
จะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที
ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น
และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบตลอดไป
ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย
หญิง
 • ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาวหรือกระโปรงสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง
 • หรือ สวมชุดกระโปรงแซกยาวมีแขน
 • สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
 • ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น
ชาย
 • ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาวสีสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
 • สวมรองเท้าหุ้มส้น
 • ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น
กรณีแต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับทดสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
การตอบข้อสอบ ให้ปฏิบัติดังนี้
ข้อสอบอัตนัย
 1. ให้เขียนคำตอบแต่ละข้อในสมุดคำตอบแต่ละเล่มตามสีที่กำหนด กรณีเขียนคำตอบในสมุดผิดเล่มไม่ตรงตามสีที่กำหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขและลงชื่อกำกับไว้
 2. ให้เขียนคำตอบด้วยปากกาที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
 3. ห้ามฉีกกระดาษออกจากสมุดคำตอบโดยเด็ดขาด
 4. ห้ามเขียนคำตอบเป็นภาษาอื่น ให้เขียนคำตอบเป็นภาษาไทยเท่านั้น เว้นแต่ เป็นศัพท์เทคนิคอาจเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อสอบปรนัย
ให้ตอบในกระดาษคำตอบโดยระบายในวงกลมที่ต้องการแต่ละข้อเพียงวงกลมเดียวด้วยดินสอดำ 2 บี
กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะไม่ตรวจคำตอบและปรับเป็นสอบตกในข้อนั้น

**หากเขียนหรือระบายเลขประจำตัวสอบไม่ถูกต้องอาจถือว่าไม่ได้คะแนนในวิชานั้น แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะรวบรวมคะแนนได้หรือไม่ได้ก็ตาม
ให้ลงลายมือชื่อส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัยและสมุดคำตอบอัตนัยก่อนออกจากห้องสอบ กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น
ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องมือบอกเวลา นาฬิกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ (หมายรวมถึงน้ำยาลบคำผิดด้วย) ของตนเองเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น เครื่องคิดเลข กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยพบในขณะที่มีการทำข้อสอบเจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที และให้หมายความรวมถึงการตรวจพบภายหลังเวลาการทำข้อสอบสิ้นสุดลงแล้ว ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น
ห้ามมิให้ส่งกระดาษคำตอบ สมุดคำตอบและข้อสอบ จนกว่าเวลาล่วงผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบโดยมีกำหนด 5 ปีนับแต่วันที่กระทำผิด
 
    6 ) ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปยังสนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  เนื่องจากสถานที่ทดสอบมีพื้นที่จอดรถจำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง หรือพิจารณาเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ
 
- รถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีห้วยขวาง เดินทางต่อด้วยรถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์รับจ้าง
- รถเมล์ เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต (ลงป้าย “ม.หอการค้าไทย”)
สาย 24, 35- 1, 69, 92, 107, 129, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.504, ปอ.138
- รถเมล์ เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์ (ลงป้าย “วัดพรหมวงศาราม ซอยประชาสงเคราะห์ 27”)
สาย 12, 13, 54, 74, 98, 117, 204
- รถเมล์ เส้นทางถนนรัชดาภิเษก (ลงป้าย “ตลาดห้วยขวาง”)
สาย 136, 137, ปอ.73, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.517

**กรณีที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาจอด ผู้เข้าทดสอบต้องชำระค่าที่จอดรถตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด**

ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้ารับการเข้าทดสอบ
และล้างมือด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเมื่อมีการสัมผัสจุดสาธารณะ