ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบCPA ครั้งที่

เลขประจำตัวสอบ :  
*
(เลขประจำตัวสอบ จำนวน 7 หลัก)
ชื่อ :  
*
(ไม่ต้องระบุคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เป็นต้น)
นามสกุล :  
*


โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(*)


  ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดทราบ

    1 ) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและรายวิชาที่เข้ารับการทดสอบ
  หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี โทร 026852580-82 ภายในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565
  หากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชี จะยึดถือตามประกาศรายชื่อและรายวิชานี้
 
    2 ) ในวันทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ และ บัตรประจำตัวประชาชน
  (หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย) เท่านั้น จึงจะเข้าห้องสอบได้
 
 
 
    3 ) กำหนดการการทดสอบความรู้ขอผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 52(3/2565)
เริ่มทดสอบเวลา 13.00 - 17.00 น.
เข้าห้องสอบได้ในเวลา 12.30 น. และล่าช้าได้ไม่เกิน 13.10 น.
สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
วัน / เวลา วิชา
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 การบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 การบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 การสอบบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 การสอบบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2
*ตรวจสอบผังห้องสอบได้ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันทดสอบของแต่ละวิชา
 
    4 ) การทดสอบ CPA โปรดศึกษารายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาจาก เอกสารแนบท้ายประกาศ
  สภาวิชาชีพบัญชี 3/2565 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขึ้นทะเบียน
  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 52(3/2565)
   
    5 ) ข้อพึงระวังเกี่ยวกับระเบียบการเข้ารับการทดสอบ
ข้อปฏิบัติ บทกำหนดโทษ
ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย
หญิง
 • ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาวหรือกระโปรงสุภาพ สอดชาย เสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง
 • หรือ สวมชุดกระโปรงแซกยาวมีแขน
 • สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
 • ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น
ชาย
 • ให้สวมเสื้อเชิตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาวสีสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
 • สวมรองเท้าหุ้มส้น
 • ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น
กรณีแต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับทดสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
การตอบข้อสอบ ให้ปฏิบัติดังนี้
ข้อสอบอัตนัย
 1. ให้เขียนคำตอบแต่ละข้อในสมุดคำตอบแต่ละเล่มตามสีที่กำหนด กรณีเขียนคำตอบในสมุดผิดเล่มไม่ตรงตามสีที่กำหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขและลงชื่อกำกับไว้
 2. ให้เขียนคำตอบด้วยปากกาที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
 3. ห้ามฉีกกระดาษออกจากสมุดคำตอบโดยเด็ดขาด
 4. ห้ามเขียนคำตอบเป็นภาษาอื่น ให้เขียนคำตอบเป็นภาษาไทยเท่านั้น เว้นแต่ เป็นศัพท์เทคนิคอาจเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อสอบปรนัย
ให้ตอบในกระดาษคำตอบโดยระบายในวงกลมที่ต้องการแต่ละข้อเพียงวงกลมเดียวด้วยดินสอดำ 2 บี
กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม อนุกรรมการจะไม่ตรวจคำตอบและปรับเป็นสอบตกในข้อนั้น

**หากเขียนหรือระบายเลขประจำตัวสอบไม่ถูกต้องจะถือว่าไม่ได้คะแนนในวิชานั้น แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะรวบรวมคะแนนได้หรือไม่ได้ก็ตาม
ให้ลงลายมือชื่อส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัยและสมุดคำตอบอัตนัยก่อนออกจากห้องสอบ กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น
ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องมือบอกเวลา นาฬิกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ (หมายรวมถึงน้ำยาลบคำผิดด้วย) ของตนเองเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น เครื่องคิดเลข กรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยพบในขณะที่มีการทำข้อสอบเจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการ ทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที และให้หมายความรวมถึงการตรวจพบภายหลังเวลาการทำข้อสอบสิ้นสุดลงแล้ว ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น
ห้ามมิให้ส่งกระดาษคำตอบ สมุดคำตอบและข้อสอบ จนกว่าเวลาล่วงผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิ ในการเข้าทดสอบมีกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่กระทำผิด
ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด รวมทั้งห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัย หรือสมุดคำตอบอัตนัย ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตาม เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิ ในการเข้าทดสอบมีกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่กระทำผิด
ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร โน้ตย่อใด ๆ เข้าห้องสอบ และ ห้ามกระทำด้วยประการอื่นใดที่คณะอนุกรรมการเห็นว่าเป็นการทุจริตในการทดสอบ กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและ ให้ออกจากห้องสอบทันที ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบตลอดไป
 
    6 ) ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปยังสนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  เนื่องจากสถานที่ทดสอบมีพื้นที่จอดรถจำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง หรือพิจารณาเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ
 
- รถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีห้วยขวาง เดินทางต่อด้วยรถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์รับจ้าง
- รถเมล์ เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต (ลงป้าย “ม.หอการค้าไทย”)
สาย 24, 35- 1, 69, 92, 107, 129, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.504, ปอ.138
- รถเมล์ เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์ (ลงป้าย “วัดพรหมวงศาราม ซอยประชาสงเคราะห์ 27”)
สาย 12, 13, 54, 74, 98, 117, 204
- รถเมล์ เส้นทางถนนรัชดาภิเษก (ลงป้าย “ตลาดห้วยขวาง”)
สาย 136, 137, ปอ.73, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.517

**กรณีที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาจอด ผู้เข้าทดสอบต้องชำระค่าที่จอดรถตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด**

ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดปฎิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โดยเข้ารับการตรวจคัดกรองจากหน่วยพยาบาล ณ บริเวณทางขึ้นอาคาร ก่อนเข้าห้องสอบ
ผู้เข้ารับการทดสอบที่ผ่านจุดตรวจคัดกรองแล้วจะต้องติดสติ๊กเกอร์ที่หน้าอกหรือปกเสื้อก่อนเข้าห้องสอบ
โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้ารับการเข้าทดสอบ
และล้างมือด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเมื่อมีการสัมผัสจุดสาธารณะ