ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบCPA ครั้งที่

เลขประจำตัวสอบ :  
ชื่อ :  
นามสกุล :  


  ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดทราบ

    ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  รายวิชาที่เข้ารับการทดสอบ  หากพบว่า
  ไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-6852500 หรือ 02-6852529 – 30
  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  หากเลยเวลาที่กำหนดสภาฯ จะยึดถือตามประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ  รายวิชาที่ประกาศนี้
    ในวันทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ และ บัตรประจำตัวประชาชน
  (หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย) เท่านั้น จึงจะเข้าห้องสอบได้
  จึงจะเข้าห้องสอบได้
    ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแต่งกายสุภาพดังนี้
  (ชาย)    ให้สวมเสื้อเชิตหรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกางเกงขายาวสีสุภาพ
สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและสวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงขาสั้น 
 
  (หญิง)   ให้สวมเสื้อเชิตหรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงสุภาพ
สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง
ห้ามสวมกางเกงขาสั้น
 
    การทดสอบCPA มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตเนื้อหารายวิชาโปรดศึกษารายละเอียดจาก
  เอกสารแนบท้ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 78/2558 เรื่อง กาหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขึ้น
  ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่