ระบบสมัคร โครงการ “พัฒนาผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี (EQR) ในตลาดทุน” ปี 2565
สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

*หมายเหตุ : ใช้รหัสผ่านเดียวกับระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 – 20 พฤษภาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน)
ทางสภาวิชาชีพบัญชีจะพิจารณาใบสมัครและแจ้งผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมทางอีเมลภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้น