1234 สภาวิชาชีพบัญชี : ระบบอบรมสัมมนา
กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
 
ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท
ผลลัพธ์การค้นหา
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 พ.-ศ. 24-26 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
2 พ. 24 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/65 (วิชา Strategic Management)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
3 พฤ. 25 ส.ค. 65 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/65 (วิชา Risk Management)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
4 ศ.26 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/65 (วิชา Financial Strategy)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร