1234 สภาวิชาชีพบัญชี : ระบบอบรมสัมมนา
กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
 
ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท
ผลลัพธ์การค้นหา
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 ส.-อา. 20-21 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   Financial Model 1-Fundamentals of Finance รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 4,500.00
เต็ม
2 ส. 27 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,800.00
จองหลักสูตร
3 ส. 10 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.   Financial Model 3 - Financial Projection and DCF (Excel Workshop) รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร