1234 สภาวิชาชีพบัญชี : ระบบอบรมสัมมนา
กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
 
ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท
ผลลัพธ์การค้นหา
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 ศ.-ส. 26-27 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

11:0 1:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,500.00
จองหลักสูตร
2 ศ.26 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรที่ 1)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
3 ส.27 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรที่ 2)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

5:0 1:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
เต็ม