กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
  ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Online
ตารางสัมมนาประจำเดือน ค้นหาหลักสูตรสัมมนา
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 ส. 1 พ.ค. 64 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน รุ่นที่ 1/64 (ราคาประหยัด)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00 เลื่อน
2 ศ.-ส.-อา. 29-30 พ.ค. 5-6, 11-13, 20, 26-27 มิ.ย. 4, 11 ก.ค. 64 09.00-16.30   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) รุ่นที่ 22  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

69:0 0:0 69:0 0:0 20,000.00 23,000.00 เลื่อน
3 จ. 7 มิ.ย.64 09.00 - 16.30 น.   Comprehensive Cost Accounting รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,200.00
จองหลักสูตร
4 พฤ.-ศ. 10-11 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ความสำคัญของการควบคุมภายในและความท้าทาย ของบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ห้องพาโนรามา 1 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,000.00 5,500.00 เลื่อน
5 ส.-อา. 12-13 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Communication Skills for Auditors รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
6 อา.13 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,700.00 3,000.00
จองหลักสูตร
7 จ. 21 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,200.00 2,500.00
ปิดรับสมัคร
8 25-27 มิ.ย. 2-3 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

30:0 0:0 30:0 0:0 8,000.00 9,000.00
จองหลักสูตร
9 3-4, 10-11, 17-18, 31 ก.ค. 64 9.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

42:0 0:0 42:0 0:0 10,000.00 11,000.00
จองหลักสูตร
10 ส. 3 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
11 อา. 4 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 3)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
12 ส.-อา. 10-11 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   The Art of Internal Audit Report Writing รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
13 ส. 10 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
14 ส.10 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
15 อา. 11 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 5)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
16 อ. 13 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
17 อ. 13 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
18 ศ.-ส. 16-17 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   Analytical Thinking in the Internal Audit Process (การคิดเชิงวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน)รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 5,000.00 6,000.00
ปิดรับสมัคร
19 ส. 17 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
20 ส. 17 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 4)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
21 อา.18 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
22 อา. 18 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 6)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
23 จ.19 ก.ค.64 09.00 - 16.30 น.   Strategic Management Accounting รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,200.00
จองหลักสูตร
24 อ. 20 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
25 ส. 31 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 7)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
26 ส. 7 - อา. 8 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   Enhancing efficient Internal Audit Procedure Through case study รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
27 ส.7 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ระบบขายและลูกหนี้  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
28 ส. 14 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   J-SOX : การควบคุมภายใน แนวคิดหลักการ และการนำไปปฏิบัติใช้ รุ่นที่ 2/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
29 ศ.20 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
30 ส.-อ. 28-29 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน และการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต (Fraud Risk Assessment) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
31 ส.-อา. 4-5 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   Operational Audit and Compliance Audit for Value Adding รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
32 อ. 8 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
33 ส. 11 ก.ย 64 09.00-16.30 น.   การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
34 ส. 11 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
35 ส. 11 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ (CAATs)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
36 อา. 12 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   Financial Statements Review for Internal Auditors รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
37 ส.-อา. 18-19, 25-26 ก.ย. 2-3, 9-10, 16 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 13,000.00 14,000.00
จองหลักสูตร
38 ส. 18 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   Data Analytics for Internal Auditor  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
39 ส.18 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
40 อา.19 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 3)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
41 พ.-ส. 22-25 ก.ย. พฤ.-ส. 30 ก.ย. และ 1-2 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เพลินจิต และ โรงแรมคาร์ลตัล โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 30,000.00 35,000.00
จองหลักสูตร
42 ส.25 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
43 อา.26 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 5)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
44 ส.2 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 4)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
45 อา. 3 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 6)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
46 พ. 6 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Auditing)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
47 ส. 9 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 7)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
48 อา. 10 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 8)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
49 ส. 16 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
50 ส. 16 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 9)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
51 ส. 30 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   การกำกับดูแล IT ระดับองค์กร (Governance of Enterprise IT)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
52 วันที่ 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 พ.ย. 2564 09.00-16.30   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 12,000.00 13,000.00
จองหลักสูตร
53 ส. 6 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 1-2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
54 อา.7 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
55 อา. 7 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 3-4)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
56 ส. 13 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 5)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
57 อา. 14 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 6-7)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
58 ส. 20 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 8)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
59 อา. 21 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 9-10)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
60 ส. 27 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 13-14)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
61 อา. 28 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 11-12)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร