กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
  ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Online
ตารางสัมมนาประจำเดือน ค้นหาหลักสูตรสัมมนา
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 ส.-อา 8-9 พ.ค.64 09.00-16.30 น.   แนวทางปฏิบัติภายในสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 2,000.00 2,500.00 เลื่อน
2 อ. 8 มิ.ย.64 09.00 - 16.30 น.   อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
3 พ.-ศ. 16-18 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบระบบสารสนเทศสำหรับผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม Bliston Suwan Park View Bangkok 

 

18:0 0:0 18:0 0:0 6,500.00 7,000.00
จองหลักสูตร
4 18,22-23,29-30 มิ.ย. 2 ก.ค.64 09.00-16.30 น. และ 6 ก.ค. 64 09.00-12.30 น.   โครงการ “พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และ ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน” EQCR and Monitoring รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม Bliston Suwan Park View Bangkok 

 

39:0 0:0 39:0 0:0 8,500.00 0.00
เต็ม
5 อ. 3 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
6 พ. 18 ส.ค. 64 09.00-16.30   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
7 พ. 25 ส.ค. 64 09.00-16.30   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Advance Level รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร