กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
 
ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 อ.27 เม.ย.64 09.00-16.30 น.   เรื่องเล่าข่าวทุจริต ผิดมาตรฐานบัญชีและกรณีตัวอย่างงบการเงิน (ล่าสุด) ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
ยกเลิก
2 ส. 1 พ.ค. 64 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน รุ่นที่ 1/64 (ราคาประหยัด)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
ยกเลิก
3 ส.-อา 8-9 พ.ค.64 09.00-16.30 น.   แนวทางปฏิบัติภายในสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 2,000.00 2,500.00 เลื่อน
4 จ. 17 พ.ค. 64 09.00-16.30 น.   เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00 เลื่อน
5 อ.18 พ.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS 15 วิธีปฏิบัติทางบัญชีและภาษีเงินได้  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท 27 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 4,500.00 5,000.00 เลื่อน
6 พ. 19 พ.ค. 64 09.00-16.30   TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม Swissotel Bangkok ถนนรัชดาภิเษก 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 4,900.00 เลื่อน
7 พฤ. 10 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00 เลื่อน
8 จ. 14 มิ.ย. 64 09.00-17.30 น.   ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 

 

7:0 0:0 7:0 0:0 3,500.00 4,000.00 เลื่อน
9 อ. 22 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00 เลื่อน
10 อ.- พ. 29 -30 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้ : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 1/64 (เต็มหลักสูตร)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

9:0 3:0 9:0 3:0 4,000.00 4,500.00 เลื่อน
11 อ. 29 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้ : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,300.00 2,800.00 เลื่อน
12 พ. 30 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้ : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00 เลื่อน
13 จ. 5 ก.ค. 64 09.00 - 16.30 น.   Transfer Pricing เจาะลึกกฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติจริง  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 3,000.00 3,500.00 เลื่อน
14 จ.12 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   เกณฑ์การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป และประเด็นที่น่าเกี่ยวข้องในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ (Revenue recognition as TFRS 15 for general business and Matters related to auditing in revenue recognition) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
15 อ. 3 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,300.00 เลื่อน
16 พ. 4 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00 เลื่อน
17 ส. -อา. 7 - 8 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรเต็ม)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

0:0 12:0 0:0 12:0 4,000.00 4,500.00 เลื่อน
18 ส. 7 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,300.00 2,800.00 เลื่อน
19 อา.ที่ 8 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,300.00 2,800.00 เลื่อน
20 จ.9 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนามีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00 เลื่อน
21 ส. 14 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน (e-Filing) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

4:0 2:0 4:0 2:0 599.00 999.00 เลื่อน
22 อ. 17 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบัญชี SMEs/NPAEs/PAEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00 เลื่อน
23 พ. 18 ส.ค. 64 09.00-16.30   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00 เลื่อน
24 พฤ.19 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS 16 Sharing ในทางปฏิบัติ สำหรับการนำมาใช้  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท 27 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,000.00 5,500.00 เลื่อน
25 ศ.20 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,300.00 เลื่อน
26 ส. 21 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
ยกเลิก
27 อ.-พ. 24-25 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 5,500.00 6,000.00 เลื่อน
28 พ. 25 ส.ค. 64 09.00-16.30   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Advance Level รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00 เลื่อน
29 ส.-อา. 28-29 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องออคิด 2-3 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 5,000.00 5,600.00 เลื่อน
30 ส. 28 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,900.00 2,200.00 เลื่อน
31 อา.ที่ 29 ส.ค. 64 08.30-12.30 น.   โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 1/2564  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

20:0 0:0 20:0 0:0 1,800.00 1,800.00
ยกเลิก
32 อ. 31 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2564) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 2/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,900.00 2,200.00 เลื่อน
33 ศ. 3,10,17 และ 24 ก.ย.64 09.00 – 12.00 น.   Startup สำนักงานสอบบัญชีคุณภาพ (Workshop) (หลักสูตรอบรม Online)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 10,000.00 0.00
ปิดรับสมัคร
34 ศ.3 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท 27 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,745.00 4,280.00 เลื่อน
35 ส.-อา. 4-5 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องออคิด 1-2 ชั้น 11 โรงแรม จัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 พิเศษ !! สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียน 2 วัน แจกหนังสือการบัญชีต้นทุน-หลักและกระบวนการ พร้อม CD Software ฟรี เลื่อน
4,500.00 5,500.00
36 ส.4 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 1 เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องออคิด 1-2 ชั้น 11 โรงแรม จัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00 เลื่อน
37 อา.5 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การบัญชีต้นทุนช่วง)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องออคิด 1-2 ชั้น 11 โรงแรม จัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00 เลื่อน
38 อ.-พ. 7-8,จ.- อ. 13-14,20-21 ก.ย.64 10.00-16.00 น.   Audit Core Training (Workshop) การสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรอบรม online)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 9,000.00 10,000.00
ปิดรับสมัคร
39 อ.7 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท 27 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,500.00 4,000.00
ยกเลิก
40 ส.-อา.11-12 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรม จัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,500.00 เลื่อน
41 ส. 11 ก.ย 64 09.00-16.30 น.   การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
42 ส.11 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรม จัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00 เลื่อน
43 อา.12 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรม จัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00 เลื่อน
44 พ.-ศ. 15-17 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบระบบสารสนเทศสำหรับผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม Bliston Suwan Park View Bangkok 

 

18:0 0:0 18:0 0:0 6,500.00 7,000.00 เลื่อน
45 พฤ.16 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Filing รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00 เลื่อน
46 ส. 18 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   Data Analytics for Internal Auditor  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
ยกเลิก
47 อา.19 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตร Online)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

4:0 0:0 0:0 0:0 599.00 999.00
ปิดรับสมัคร
48 จ.20 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...การวางแผนและเตรียมพร้อมก่อนบังคับใช้ปี 2563 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,500.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
49 พ.-ส. 22-25 ก.ย. พฤ.-ส. 30 ก.ย. และ 1-2 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เพลินจิต และ โรงแรมคาร์ลตัล โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 30,000.00 35,000.00
ยกเลิก
50 พฤ.23 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องรู้ : จากหลักกฎหมายสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada (ห้วยขวาง) 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 3,500.00 4,000.00
ปิดรับสมัคร
51 พฤ.23 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องรู้ : จากหลักกฎหมายสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1/64 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

3:0 1:0 0:0 0:0 3,500.00 4,000.00
ปิดรับสมัคร
52 ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 5 พฤศจิกายน 2564 (8 วัน / เฉพาะ วันศุกร์-เสาร์) 09.00-16.30 น.   Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 23  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ และ Zoom 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 53,500.00 58,850.00
จองหลักสูตร
53 ศ. 24 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร รุ่นที่ 1/64 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

4:0 0:0 0:0 0:0 2,100.00 2,400.00
ปิดรับสมัคร
54 ส. 25 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   Digital Transformation สำหรับนักบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน MS Teams 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ สมัครอบรมและชำระค่าอบรม หลังวันที่ 15 กันยายน 64
ปิดรับสมัคร
1,300.00 1,800.00
55 ส. 25 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

4:0 0:0 0:0 0:0 599.00 999.00
เต็ม
56 ส. 25 ก.ย. 64 08.30 - 17.00 น.   สารพันปัญหาภาษีซื้อ และภาษีขาย (สาขาเชียงใหม่) อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 650.00 850.00 สาขาเชียงใหม่ ปิดรับสมัคร
57 ส. 25 ก.ย. 64 13.00-14.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/64 (วิชา Risk Management)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

7:30 0:0 7:30 0:0 2,000.00 2,000.00
ยกเลิก
58 ส. 25 ก.ย. 64 9.00-10.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/64 (วิชา Strategic Management)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

7:30 0:0 7:30 0:0 2,000.00 2,000.00
ยกเลิก
59 อา. 26 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

4:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
60 อา. 26 ก.ย. 64 08.30 - 17.00 น.   การอบรมแนวคิดสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ การวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13 (สาขาเชียงใหม่) อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 650.00 850.00 สาขาเชียงใหม่ ปิดรับสมัคร
61 อา. 26 ก.ย. 64 9.00-10.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/64 (วิชา Financial Strategy)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

7:30 0:0 7:30 0:0 2,000.00 2,000.00
ยกเลิก
62 28 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   J-SOX : การควบคุมภายใน แนวคิดหลักการ และการนำไปปฏิบัติใช้ รุ่นที่ 1/64 (Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม online ผ่าน Microsoft Teams 

 

4:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
63 พ.-พฤ.29-30 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 3/64 (หลักสูตร Online)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรมผ่าน MS Teams 

 

8:0 0:0 0:0 0:0 15,000.00 19,000.00
ปิดรับสมัคร
64 พ. 29 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 1/64 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน MS.Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,000.00 1,200.00
จองหลักสูตร
65 พฤ. 30 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   เรื่องเล่าข่าวทุจริต ผิดมาตรฐานบัญชีและกรณีตัวอย่างงบการเงิน (ล่าสุด) ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตร Online)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

4:0 0:0 0:0 0:0 599.00 999.00
ปิดรับสมัคร
66 ส.-อา. 2-3, 9-10, 16-17, 30-31 ต.ค. 6, 13, 21,28 พ.ย. 64 09.00-16.30   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) รุ่นที่ 22  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

69:0 0:0 69:0 0:0 20,000.00 23,000.00
ยกเลิก
67 ส. 2 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   Beyond Treasury Management รุ่นที่ 2/64 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 2,100.00 2,400.00
จองหลักสูตร
68 วันที่ 5 ต.ค.64 ถึงวันที่ 3 ธ.ค.64 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรเต็ม)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

108:0 0:0 108:0 0:0 29,800.00 32,500.00
ยกเลิก
69 วันที่ 5, 7-8, 14-15 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

30:0 0:0 30:0 0:0 8,800.00 9,600.00
ยกเลิก
70 อ.5 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 101)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ยกเลิก
71 อ. 5 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
ยกเลิก
72 พ. 6 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Auditing) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
จองหลักสูตร
73 พฤ.7 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 102)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ยกเลิก
74 พฤ.7 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   ผลประโยชน์ของพนักงานแบบพื้นฐาน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
75 ศ.8 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 103)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ยกเลิก
76 9-10, 16-17, 30-31, ต.ค. และ 6 พ.ย. 64 9.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (7 วัน)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 10,000.00 11,000.00
ยกเลิก
77 9-10, 16-17, 30-31, ต.ค. และ 6 พ.ย. 64 9.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (7 วัน) ยกเลิก  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

 

42:0 0:0 42:0 0:0 10,000.00 11,000.00
ยกเลิก
78 ส.-อา. 9-10 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   The Art of Internal Audit Report Writing รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00
ยกเลิก
79 ส. 9 - อา. 10 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   The Art of Internal Audit Report Writing รุ่นที่ 1/64 (อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร
80 ส.9 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ยกเลิก
81 ส. 9 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า รุ่นที่ 1/64 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,000.00 1,200.00
ปิดรับสมัคร
82 พฤ.14 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 104)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ยกเลิก
83 ศ.15 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 105)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ยกเลิก
84 ศ. 15 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
จองหลักสูตร
85 ศ.15 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
86 ส. 16 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
ยกเลิก
87 ส. 16 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
จองหลักสูตร
88 ส. 16 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน รุ่นที่ 1/64 (อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 599.00 999.00
จองหลักสูตร
89 ส. 16 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 3) ยกเลิก  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
ยกเลิก
90 อา.17 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (workshop) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้องออคิด 1-2 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,500.00 4,000.00
ยกเลิก
91 อา. 17 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Workshop) รุ่นที่ 1/64 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
92 อ. 19 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/64 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
93 อ. 19 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
ปิดรับสมัคร
94 พ.-พฤ.20-21 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   IT Governance and IT Risk Management ยุค 4.0 รุ่นที่ 1/64 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 8,000.00 8,500.00
จองหลักสูตร
95 พ. 20 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2563) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,900.00 2,200.00 เลื่อน
96 พฤ.-ศ.21-22 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 3,500.00 4,200.00
ยกเลิก
97 พฤ.21 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 201)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ยกเลิก
98 ศ.22 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 202)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ยกเลิก
99 พ. 27 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,000.00 1,200.00
จองหลักสูตร
100 พ.27 ต.ค.64 09.00-16.30   ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13 รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ยกเลิก
101 พฤ.-ศ.28-29 ต.ค.64 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 3)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

9:0 0:0 9:0 0:0 2,600.00 3,300.00
ยกเลิก
102 พฤ.28 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 301)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ยกเลิก
103 ศ.29 ต.ค.64 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 302)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

3:0 0:0 3:0 0:0 1,000.00 1,300.00
ยกเลิก
104 ส. 30 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   การกำกับดูแล IT ระดับองค์กร (Enterprise Governance of I&T)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
จองหลักสูตร
105 ส. 30 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   การกำกับดูแล IT ระดับองค์กร (Governance of Enterprise IT)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
ยกเลิก
106 วันที่ 4-5, 10-11 พ.ย.64 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 4)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

21:0 0:0 21:0 0:0 6,100.00 7,000.00
ปิดรับสมัคร
107 พฤ.4 พ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 401)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ปิดรับสมัคร
108 5-7, 20-21 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

30:0 0:0 30:0 0:0 8,000.00 9,000.00
ยกเลิก
109 5-7, 20-21 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 1/64 (อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 8,000.00 9,000.00
จองหลักสูตร
110 ศ.5 พ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 402)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ปิดรับสมัคร
111 ส. 6 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 7)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
จองหลักสูตร
112 อา.7 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
ยกเลิก
113 อา.7 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
จองหลักสูตร
114 จ. 8 พ.ย.64 09.00 - 16.30 น.   Comprehensive Cost Accounting รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,200.00
ปิดรับสมัคร
115 อ.ที่ 9 พ.ย.64 09.00-16.30 น.   ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
116 อ. 9 พ.ย.64 09.00 - 16.30 น.   อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
117 พ.10 พ.ย.64 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 403)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

3:0 0:0 3:0 0:0 1,000.00 1,300.00
ปิดรับสมัคร
118 พฤ. 11 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Corporate Finance รุ่นที่ 2/64 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,100.00 2,400.00
จองหลักสูตร
119 พฤ.11 พ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 404)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ปิดรับสมัคร
120 ส.-อา. 13-14 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Financial Model 1-Fundamentals of Finance รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
121 ส. 13 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
ยกเลิก
122 ส. 13 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 2/64 (อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
จองหลักสูตร
123 อา.14 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
ยกเลิก
124 อา.14 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 2/64 (อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
จองหลักสูตร
125 จ. 15 พ.ย. 64 09.00-17.30 น.   บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/64 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,100.00 2,400.00
จองหลักสูตร
126 วันที่ 16, 18, 21, 26 พ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 5)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

24:0 0:0 24:0 0:0 7,100.00 8,000.00
ปิดรับสมัคร
127 อ.16 และ พฤ.18 พ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 501)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 3,500.00 4,200.00
ปิดรับสมัคร
128 พ. 17 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Case Study for Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
129 ส.20 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,800.00
จองหลักสูตร
130 อา.21 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Financial Model 3 - Financial Projection and DCF (Excel Workshop) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร
131 อา.21 พ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 502)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ปิดรับสมัคร
132 จ.22 พ.ย.64 09.00 - 16.30 น.   Strategic Management Accounting รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,200.00
ปิดรับสมัคร
133 จ. 22 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   TFRS 9 Workshop การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 4,500.00 4,900.00
จองหลักสูตร
134 พ.24 พ.ย.64 09.00-16.30 น.   พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง รุ่นที่ 2/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
ปิดรับสมัคร
135 พฤ. 25 พ.ย. 64 9.00 - 16.30 น.   ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
ปิดรับสมัคร
136 ศ.-ส. 26-27 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Analytical Thinking in the Internal Audit Process (การคิดเชิงวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน)รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 5,000.00 6,000.00
ยกเลิก
137 ศ.-ส. 26-27 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Analytical Thinking in the Internal Audit Process (การคิดเชิงวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน)รุ่นที่ 1/64(อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
138 ศ.26 พ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 503)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ปิดรับสมัคร
139 ศ. 26 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
ยกเลิก
140 ศ. 26 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ (อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
จองหลักสูตร
141 ส.27 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   TFRS 9 Workshop การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 4,500.00 4,900.00
จองหลักสูตร
142 ส. 27 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
ยกเลิก
143 ส. 27 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ รุ่นที่ 2/64 (อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
จองหลักสูตร
144 ส. 27 พ.ย.64 09.00-16.30 น.   ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
145 จ. 29 พ.ย. 64 09.00 - 16.30 น.   อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ รุ่นที่ 2/64 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Ms. Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,500.00 2,000.00
จองหลักสูตร
146 วันที่ 1, 3 ธ.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 6)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 3,500.00 4,200.00
ปิดรับสมัคร
147 พ.1 ธ.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 601)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ปิดรับสมัคร
148 ศ.3 ธ.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 602)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ปิดรับสมัคร
149 ส.-อา.ที่ 4-5 ธ.ค.64 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีทางการเกษตร (Agricultural Accounting System Design) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 5,000.00
จองหลักสูตร
150 ส. 11 ธ.ค. 64 09.00-16.30 น.   Financial Statements Review for Internal Auditors (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

4:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
จองหลักสูตร
151 พฤ. 22 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   คุยสบายๆ รายการบัญชี และกรณีตัวอย่างข้อผิดพลาดและรายการผิดปกติในงบการเงิน รุ่นที่ 2/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00 เลื่อน
152 อา.19 ธ.ค. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ระบบขายและลูกหนี้  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
ยกเลิก
153 อา.19 ธ.ค. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ระบบขายและลูกหนี้ รุ่นที่ 2/64 (อบรมออนไลน์ผ่าน MS. Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
จองหลักสูตร