สภาวิชาชีพบัญชี : ระบบอบรมสัมมนา
กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
 
ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 ส. 12 ก.พ. 65 09.00-16.30 น.   How to Become an Effective Internal Auditor หนึ่งวันกับเส้นทางการเป็นผู้ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
2 ส. 12 ก.พ. 65 09.00-16.30 น.   How to Become an Effective Internal Auditor หนึ่งวันกับเส้นทางการเป็นผู้ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
จองหลักสูตร
3 ส.19 ก.พ. 65 09.00-16.30 น.   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน (e-Filing) รุ่นที่ 1/65  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

4:0 2:0 4:0 2:0 599.00 999.00
เต็ม
4 พ. 23 ก.พ. 65 09.00-16.30 น.   J-SOX : การควบคุมภายใน แนวคิดหลักการ และการนำไปปฏิบัติใช้ รุ่นที่ 1/65  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
5 ส. 26 ก.พ. 65 09.00-16.30 น.   Growth Mindset : an essential skill for Internal Audit Success  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
6 ส. 26 ก.พ. 65 09.00-16.30 น.   Growth Mindset : an essential skill for Internal Audit Success (อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,600.00 2,000.00
จองหลักสูตร
7 ส. 26 ก.พ. 65 13.00 - 17.00 น.   โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือ Professional Accountant Certificate (PAC)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

20:0 0:0 20:0 0:0 2,500.00 2,500.00
ปิดรับสมัคร
8 พ.-ศ. 2-4 มี.ค. 65 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
9 พ.-พฤ. 2-3 มี.ค.65 09.00-16.30 น.   ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 15,000.00 19,000.00
จองหลักสูตร
10 พ. 2 มี.ค. 65 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/65 (วิชา Strategic Management)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
11 พ. 2 มี.ค. 65 09.00-16.30 น.   เรื่องเล่าข่าวทุจริต ผิดมาตรฐานบัญชี และกรณีตัวอย่างงบการเงิน (ล่าสุด) ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1/65  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
เต็ม
12 พ. 3 มี.ค. 65 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/65 (วิชา Risk Management)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
13 ศ. 4 มี.ค. 65 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/65 (วิชา Financial Strategy)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
14 ส. 5 มี.ค.65 09.00-16.30 น.   Digital Transformation สำหรับนักบัญชี รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน MS Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,300.00 1,800.00
จองหลักสูตร
15 พ. 9 มี.ค. 65 09.00-16.30 น.   คุยสบายๆ รายการบัญชี และกรณีตัวอย่างข้อผิดพลาด และรายการผิดปกติในงบการเงิน รุ่นที่ 1/65  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
เต็ม
16 พฤ. 17 มี.ค.65 09.00-16.30 น.   How to Transform to Digital Accounting ก้าวสู่..การบัญชีดิจิทัล รุ่นที่ 1/65 (อบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
17 ศ.-ส. 18-19 มี.ค. 65 09.00-16.30 น.   Risk Based Annual Plan : From P2P (From Principle to Practical) รุ่นที่ 1/65  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
18 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน MS.Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,000.00 1,200.00
จองหลักสูตร
19 อ.-พ. 22-23 มี.ค. 65 09.00-16.30 น.   Consulting Engagement : The Way to Add Value for Organization รุ่นที่ 1/65  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
20 อ. 22 มี.ค. 65 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,500.00 1,800.00
จองหลักสูตร
21 อ. 22 มี.ค. 65 09.00 - 16.30 น.   อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรม Online ผ่าน MS Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : จัดบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,500.00 2,000.00
จองหลักสูตร
22 พฤ. 24 มี.ค. 65 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน รุ่นที่ 1/65  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 599.00 999.00
จองหลักสูตร
23 ส.26 มี.ค.65 09.00-16.30 น.   RPA หุ่นยนต์นักบัญชี รุ่นที่ 1/65 (อบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
24 ส. 26 มี.ค.65 09.00-16.30 น.   ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 1/65  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
25 ส. 30 มี.ค. 65 09.00-16.30 น.   Secret of Secrets to Enhance Interview skill 3Es for Auditor รุ่นที่ 1/65  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
26 ศ.-ส. 1-2 เม.ย. 65 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร
27 ส. 2 เม.ย. 65 13.00-14.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/65 (วิชา Risk Management)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,000.00
จองหลักสูตร
28 ส. 2 เม.ย. 65 9.00-10.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/65 (วิชา Strategic Management)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,000.00
จองหลักสูตร
29 อา. 3 เม.ย. 65 9.00-10.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/65 (วิชา Financial Strategy)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,000.00
จองหลักสูตร
30 ส. 9 เม.ย. 65 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Workshop) รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
31 อ.19 เม.ย. 65 09.00-17.30 น.   บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 2,100.00 2,400.00
จองหลักสูตร
32 พ. 20 เม.ย. 65 09.00-16.30 น.   เรื่องเล่าข่าวทุจริต ผิดมาตรฐานบัญชี และกรณีตัวอย่างงบการเงิน (ล่าสุด) ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2/65  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 599.00 999.00
จองหลักสูตร
33 พฤ. 21 เม.ย. 65 09.00-16.30 น.   เกณฑ์การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป และประเด็นที่น่าเกี่ยวข้องในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,800.00 2,000.00
จองหลักสูตร
34 อ. 26 เม.ย. 65 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,000.00 1,200.00
จองหลักสูตร
35 ศ. 29 เม.ย. 65 09.00-16.30 น.   เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบัญชี SMEs/NPAEs/PAEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร รุ่นที่ 1/65  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
36 อ. 10 พ.ค. 65 09.00-16.30 น.   คุยสบายๆ รายการบัญชี และกรณีตัวอย่างข้อผิดพลาด และรายการผิดปกติในงบการเงิน รุ่นที่ 2/65  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 599.00 999.00
จองหลักสูตร
37 พฤ. 12 พ.ค.65 09.00-16.30 น.   การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/65  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
38 อ. 24 พ.ค. 65 09.00-16.30 น.   งบการเงินตัวสะท้อนคุณภาพงานสอบบัญชี รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,000.00 1,300.00
จองหลักสูตร