กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
 
ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 วันที่ 9 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 22 ส.ค.65 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรเต็ม)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

108:0 0:0 108:0 0:0 17,800.00 19,500.00
ปิดรับสมัคร
2 ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย.-10 ก.ย. 65   โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา 

 

7:30 130:30 7:30 130:30 ชำระหลังวันที่ 31 พ.ค. 65
ปิดรับสมัคร
55,000.00 60,000.00
ชำระภายในวันที่ 31 พ.ค. 65
45,000.00 50,000.00
3 พฤ. 30 มิ.ย. 65 09.00-16.30 น.   Secret of Secrets to Enhance Interview skill for Internal Auditor รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
4 1,8,22 ก.ค. 5,20,26 ส.ค. 2 ก.ย.65 9.00 - 16.30 น.   CFO in Practice : Certification Program รุ่นที่ 10  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : Sofitel Bangkok Sukhumvit Hotel และ Grande Centre Point Hotel Terminal 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 48,150.00 53,500.00
ปิดรับสมัคร
5 ส.2 ก.ค.65 09.00-16.30 น.   COSO-based Internal Audit Program  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
ปิดรับสมัคร
6 ส. 2 ก.ค.65 09.00-16.30 น.   ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00
ปิดรับสมัคร
7 อ. 5 ก.ค. 65 09.00 - 16.30 น.   Comprehensive Cost Accounting รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
ปิดรับสมัคร
8 อ. 5 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   เกณฑ์การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป และประเด็นที่น่าเกี่ยวข้องในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ รุ่นที่ 2/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
9 พ. 6 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   หลักสูตรที่ 1 (Basic Course) Accounting Technology Transformation - Power BI for Data Analytics  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : สัมมนาออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 399.00 599.00
จองหลักสูตร
10 พฤ.7 และ อ.12 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 2)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 2,200.00 2,500.00
ปิดรับสมัคร
11 พฤ.7 ก.ค.65 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรย่อย 201)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,400.00
ปิดรับสมัคร
12 พฤ. 7 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
ปิดรับสมัคร
13 พฤ. 7 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   สิทธิประโยชน์และข้อผิดพลาดที่พบบ่อย กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00
ปิดรับสมัคร
14 ศ.-ส. 8-9 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,500.00 เลื่อน 26/08/2565
15 ศ. 8 ก.ค. 65 09.00 - 16.30 น.   Strategic Management Accounting รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
16 ศ. 8 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรที่ 1)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00 เลื่อน 26/08/2565
17 ศ. 8 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ (ธุรกิจการผลิต)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
18 ส. 9 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรที่ 2)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00 เลื่อน 27/08/2565
19 จ. 11 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   Case Study for Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,000.00 1,200.00
จองหลักสูตร
20 อ.12 ก.ค.65 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรย่อย 202)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,400.00
จองหลักสูตร
21 ศ.15 และ พ.20 ก.ค.65 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 3)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

9:0 0:0 9:0 0:0 1,600.00 2,200.00
จองหลักสูตร
22 ศ.15 ก.ค.65 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรย่อย 301)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,400.00
จองหลักสูตร
23 ส. 16 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   Growth Mindset : an essential skill for Internal Audit Success รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
24 จ.18 ก.ค.65 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

0:0 0:0 6:0 0:0 1,000.00 1,200.00
จองหลักสูตร
25 อ.-พ. 19-20 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   Enhancing efficient Internal Audit Procedure Through case study รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
26 วัน อ. 19 ก.ค. 65 9.00-16.30 น.   SMP Manual Edition - Volume 2 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
ปิดรับสมัคร
27 อ. 19 ก.ค. 65 09.00 - 16.30 น.   รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
28 พ. 20 ก.ค.65 09.00-16.30 น.   Corporate Finance รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,100.00 2,400.00
จองหลักสูตร
29 พ. 20 ก.ค. 65 09.00-16.30   Professional Skepticism and Positive Communication (Workshop)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
30 พ.-พฤ.20-21 ก.ค.65 09.00-16.30 น.   กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 8,000.00 8,500.00
จองหลักสูตร
31 พ.20 ก.ค.65 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรย่อย 302)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

3:0 0:0 3:0 0:0 699.00 899.00
จองหลักสูตร
32 พฤ.- ศ.ที่ 21-22 ก.ค. 65   การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference: AccEC 2022)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี และผ่านระบบออนไล์ (Microsoft Teams) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 1,900.00
จองหลักสูตร
33 พฤ.- ศ.ที่ 21-22 ก.ค. 65   การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference: AccEC 2022) Present  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : ผ่านระบบออนไล์ (Microsoft Teams) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 1,900.00
จองหลักสูตร
34 พฤ. 21 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
35 ศ. 22 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2564) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 รออนุมัติ 1,000.00 1,200.00
จองหลักสูตร
36 ศ. 22 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
37 ส. 23 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า รุ่นที่ 2/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,000.00 1,200.00
จองหลักสูตร
38 วันที่ 25,27 ก.ค. และ 1-2 ส.ค.65 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 4)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

21:0 0:0 21:0 0:0 3,500.00 4,200.00
จองหลักสูตร
39 จ.25 ก.ค.65 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรย่อย 401)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,400.00
จองหลักสูตร
40 อ. 26 ก.ค. 65 09.00 - 16.30 น.   ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
41 พ.27 ก.ค.65 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรย่อย 402)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,400.00
จองหลักสูตร
42 ศ.-ส. 29-30 ก.ค. 65 09.00-16.30 น.   Risk Based Annual Plan for Internal Auditor : From P2P (From Principle to Practical) รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
43 จ.1 ส.ค.65 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรย่อย 403)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

3:0 0:0 3:0 0:0 699.00 899.00
จองหลักสูตร
44 อ.2 ส.ค.65 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรย่อย 404)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,400.00
จองหลักสูตร
45 อ.2 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Filing รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
46 วันที่ 4, 9, 11, 15 ส.ค.65 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 5)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

24:0 0:0 24:0 0:0 4,200.00 4,800.00
จองหลักสูตร
47 พฤ.4 และ อ.9 ส.ค.65 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรย่อย 501)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
48 ศ.-ส. 5-6 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 พิเศษ !! สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียน 2 วัน แจกหนังสือการบัญชีต้นทุน-หลักและกระบวนการ พร้อม CD Software ฟรี
จองหลักสูตร
4,500.00 5,500.00
49 ศ. 5 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรที่ 1 เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
50 ส. 6 ส.ค. ุ65 09.00-16.30 น.   การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น รุ่น 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
51 ส. 6 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การบัญชีต้นทุนช่วง)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
52 ส. 6 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน (e-filing) รุ่นที่ 3/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 599.00 999.00
จองหลักสูตร
53 อ. 9 ส.ค.65 09.00-16.30 น.   การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
54 พ 10 ส.ค.65 09.00-16.30 น.   การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cloud Accounting Software สำหรับ SMEs  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 999.00 999.00
จองหลักสูตร
55 พฤ.11 ส.ค.65 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรย่อย 502)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,200.00 1,400.00
จองหลักสูตร
56 พฤ. 11 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,500.00 1,800.00
จองหลักสูตร
57 พฤ. 11 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   หลักสูตรที่ 2 (Advance Course Workshop) Accounting Technology Transformation - Power BI for Data Analytics  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 1,000.00 1,200.00
จองหลักสูตร
58 พฤ.15 ส.ค.65 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรย่อย 503)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,400.00
จองหลักสูตร
59 อ. 16 ส.ค. 65 09.00 - 16.30 น.   ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 2/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 599.00 999.00
จองหลักสูตร
60 พ.- ส. 17-20,24-26 และ อ. 30 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 2  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 33,000.00 35,000.00
จองหลักสูตร
61 วันที่ 18, 22 ส.ค.65 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 6)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
62 พฤ.18 ส.ค.65 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรย่อย 601)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,400.00
จองหลักสูตร
63 ศ.-ส. 19-20 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร
64 ศ. 19 ส.ค.65 09.00-16.30 น.   การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cloud Accounting Software สำหรับ SMEs  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 999.00 999.00
จองหลักสูตร
65 ส.-อา. 20-21 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   Financial Model 1-Fundamentals of Finance รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,000.00 3,500.00
ปิดรับสมัคร
66 ส. 20 ส.ค.65 09.00-16.30 น.   การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Information System Design for Decision Making) รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
67 ส. 20 ส.ค. 65 13.00 - 17.00 น.   โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือ Professional Accountant Certificate (PAC) รุ่น 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

20:0 0:0 20:0 0:0 2,500.00 2,500.00
ปิดรับสมัคร
68 จ.22 ส.ค.65 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรย่อย 602)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,200.00 1,400.00
จองหลักสูตร
69 อ. 23 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
70 อ. 23 ส.ค.65 09.00-16.30 น.   การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cloud Accounting Software สำหรับ SMEs  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 999.00 999.00
จองหลักสูตร
71 พ.-ศ. 24-26 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
72 พ.-ศ. 24-26 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/65 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
73 พ. 24 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/65 (วิชา Strategic Management)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
74 พ. 24 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/65 (วิชา Strategic Management)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
75 พฤ. 25 ส.ค. 65 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/65 (วิชา Risk Management)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
76 พฤ. 25 ส.ค. 65 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/65 (วิชา Risk Management)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
77 ศ.-ส. 26-27 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 5,500.00
จองหลักสูตร
78 ศ.26 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/65 (วิชา Financial Strategy)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
79 ศ.26 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 2/65 (วิชา Financial Strategy)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,200.00
จองหลักสูตร
80 ศ.26 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรที่ 1)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
81 ส.27 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,500.00 1,800.00
ปิดรับสมัคร
82 ส.7 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/65 (หลักสูตรที่ 2)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
ปิดรับสมัคร
83 จ. 29 ส.ค.65 09.00-16.30 น.   การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cloud Accounting Software สำหรับ SMEs  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 999.00 999.00
จองหลักสูตร
84 อ. 30 ส.ค. และ ศ. 1 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 3,500.00 4,000.00
เต็ม
85 อ.30 ส.ค. 65 09.00-17.30 น.   บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

7:0 0:0 7:0 0:0 2,100.00 2,400.00
จองหลักสูตร
86 อ. 30 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   เรื่องเล่าข่าวทุจริต ผิดมาตรฐานบัญชี และกรณีตัวอย่างงบการเงิน (ล่าสุด) ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 3/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
เต็ม
87 อ. 30 ส.ค. 65 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ (หลักสูตรที่ 1 ธุรกิจซื้อสิ้นค้ามาเพื่อขาย)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
เต็ม
88 พ- พฤ 30 ส.ค.- 1 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน และการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต (Fraud Risk Assessment)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 5,000.00
ปิดรับสมัคร
89 พ. 31 ส.ค. 65 เวลา 9.00 - 12.15 น.   เทคนิคและวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 900.00 1,200.00
จองหลักสูตร
90 พ. 31 ส.ค. 65 09.00-16.30   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
91 พฤ. 1 ก.ย. 65 09.00-16.30 น. **เลื่อนการจัดอบรมจากเดิมวันที่ 25 กรกฎาคม 2565**   เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบัญชี SMEs/NPAEs/PAEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
92 พฤ. 1 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ (หลักสูตรที่ 2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
เต็ม
93 ศ.-ส. 2-3 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.   Analytical Thinking in the Internal Audit Process (การคิดเชิงวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน) รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,000.00 6,000.00
จองหลักสูตร
94 ส 3 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.   ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
95 อ. 6 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.   คุยสบายๆ รายการบัญชี และกรณีตัวอย่างข้อผิดพลาด และรายการผิดปกติในงบการเงิน รุ่นที่ 3/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
เต็ม
96 อ. 6 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 799.00 999.00
จองหลักสูตร
97 พ. 7 ก.ย. 65 09.00-16.30   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Advance Level รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
98 พฤ.-ศ. 8-9 ก.ย.65 09.00-16.30 น.   ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 3/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 15,000.00 19,000.00
จองหลักสูตร
99 ส.10 ก.ย. 65   Financial Model 3 - Financial Projection and DCF (Excel Workshop) รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,300.00
ปิดรับสมัคร
100 ส.-อา. 17-18 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.   โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 16 (1/2565) อบรม (Diploma in Thai Financial Reporting-DipTFR)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,000.00 4,000.00
จองหลักสูตร
101 ส. 17 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.   ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) รุ่นที่ 3/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,500.00 1,800.00
จองหลักสูตร
102 ส.17 ก.ย.65 09.00-16.30 น.   ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
103 อ พ ที่ 20-21 กันยายน 65 เวลา 09.00-16.30 น.   Build Audit Evidences and Working Paper due Professional รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
104 พฤ. 22 ก.ย. 65 09.00 - 16.30 น.   สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 599.00 999.00
จองหลักสูตร
105 ส.24 ก.ย. 65 9.00-10.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2/65 (วิชา Financial Strategy)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,000.00
จองหลักสูตร
106 ส.24 ก.ย. 65 12.00-13.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2/65 (วิชา Strategic Management)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,000.00
จองหลักสูตร
107 ส. 24 ก.ย.65 15.00 - 16.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2/65 (วิชา Risk Management)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,000.00
จองหลักสูตร
108 อ. 27 ก.ย. 65 09.00-16.30 น.   เกณฑ์การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป และประเด็นที่น่าเกี่ยวข้องในการตรวจสอบการรับรู้รายได้  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
109 พฤ. 29 ก.ย. 65 09.00 - 16.30 น.   เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 599.00 999.00
จองหลักสูตร
110 ศ.30 ก.ย.-ส.1 ต.ค. 65 09.00-16.30 น.   ผู้บริหารระดับสูงกับการวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : ห้องจามจุรีบอลรูมเอ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

6:0 6:0 6:0 6:0 8,000.00 10,000.00
จองหลักสูตร
111 จ. 3 ต.ค. 65 เวลา 9.00 - 12.15 น.   ข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีที่ผู้สอบบัญชีไม่ควรพลาด (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Online Learning  
 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 900.00 1,200.00
จองหลักสูตร
112 ศ.-ส.7-8 ต.ค.65 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีทางการเกษตร (Agricultural Accounting System Design) รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 5,000.00
จองหลักสูตร
113 ส. 8 ต.ค. 65 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Workshop) รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม S 31 สุขุมวิท 31 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
114 ศุ. 25 พ.ย. 65 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ (ธุรกิจโรงแรม)  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
115 จ. 19 ธ.ค. 65 09.00-17.30 น.   ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/65  
 
รูปแบบการจัดอบรม : -  
สถานที่ : โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พ้อย เทอร์มินัล 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
116 ส. 24 ธ.ค. 65 09.00-16.30 น.   TFRSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน : มุมมองการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านงบการเงินของกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
 
รูปแบบการจัดอบรม : Classroom  
สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,000.00 5,500.00
จองหลักสูตร