กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
  ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Online
ตารางสัมมนาประจำเดือน ค้นหาหลักสูตรสัมมนา
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 พ. 21 เม.ย. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...การวางแผนและเตรียมพร้อมก่อนบังคับใช้ปี 2563  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00 เลื่อน
2 อ.27 เม.ย.64 09.00-16.30 น.   เรื่องเล่าข่าวทุจริต ผิดมาตรฐานบัญชีและกรณีตัวอย่างงบการเงิน (ล่าสุด) ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00 เลื่อน
3 ส. 1 พ.ค. 64 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน รุ่นที่ 1/64 (ราคาประหยัด)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00 เลื่อน
4 ส.-อา 8-9 พ.ค.64 09.00-16.30 น.   แนวทางปฏิบัติภายในสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 2,000.00 2,500.00 เลื่อน
5 จ. 17 พ.ค. 64 09.00-16.30 น.   เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00 เลื่อน
6 อ.18 พ.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS 15 วิธีปฏิบัติทางบัญชีและภาษีเงินได้  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท 27 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 4,500.00 5,000.00 เลื่อน
7 พ. 19 พ.ค. 64 09.00-16.30   TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม Swissotel Bangkok ถนนรัชดาภิเษก 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 4,900.00 เลื่อน
8 อ. 25 พ.ค.64 09.00-16.30 น.   ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนามีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00 เลื่อน
9 ศ.-ส.-อา. 29-30 พ.ค. 5-6, 11-13, 20, 26-27 มิ.ย. 4, 11 ก.ค. 64 09.00-16.30   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) รุ่นที่ 22  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

69:0 0:0 69:0 0:0 20,000.00 23,000.00 เลื่อน
10 ส.ที่ 29 พ.ค. 64 08.30-12.30 น.   โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 1/2564  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

20:0 0:0 20:0 0:0 1,800.00 1,800.00 เลื่อน
11 อ.1 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   ผลประโยชน์ของพนักงานแบบพื้นฐาน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
12 จ. 7 มิ.ย.64 09.00 - 16.30 น.   Comprehensive Cost Accounting รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,200.00
จองหลักสูตร
13 วันที่ 8 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 20 ส.ค.64 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรเต็ม)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

108:0 0:0 108:0 0:0 29,800.00 32,500.00 เลื่อน
14 วันที่ 8, 10-11, 17-18 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

30:0 0:0 30:0 0:0 8,800.00 9,600.00 เลื่อน
15 อ.-พ. 8-9 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
16 อ.-พ.8-9 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 2/64 (หลักสูตร Online)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อบรม Online ผ่าน MS Team 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 15,000.00 19,000.00
จองหลักสูตร
17 อ.8 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 101)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
18 อ. 8 มิ.ย.64 09.00 - 16.30 น.   อ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
19 พ. 9 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Case Study for Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
20 พฤ.-ศ. 10-11 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ความสำคัญของการควบคุมภายในและความท้าทาย ของบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ห้องพาโนรามา 1 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,000.00 5,500.00 เลื่อน
21 พฤ.10 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 102)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
22 พฤ. 10 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
23 ศ.11 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 103)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
24 ส.-อา. 12-13 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Communication Skills for Auditors รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
25 ส.-อา. 12-13 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Financial Model 1-Fundamentals of Finance รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
26 อา.13 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,700.00 3,000.00
จองหลักสูตร
27 จ. 14 มิ.ย. 64 09.00-17.30 น.   ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 

 

7:0 0:0 7:0 0:0 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
28 จ.14 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,800.00
จองหลักสูตร
29 อ.15 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Filing รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
30 พ.-ศ. 16-18 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบระบบสารสนเทศสำหรับผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม Bliston Suwan Park View Bangkok 

 

18:0 0:0 18:0 0:0 6,500.00 7,000.00
จองหลักสูตร
31 พ. 16 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,900.00 2,200.00
จองหลักสูตร
32 พฤ.17 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 104)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
33 พฤ. 17 มิ.ย 64 9.00 - 16.30 น.   ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
ปิดรับสมัคร
34 18,22-23,29-30 มิ.ย. 2 ก.ค.64 09.00-16.30 น. และ 6 ก.ค. 64 09.00-12.30 น.   โครงการ “พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และ ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน” EQCR and Monitoring รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม Bliston Suwan Park View Bangkok 

 

39:0 0:0 39:0 0:0 8,500.00 0.00
เต็ม
35 ศ.18 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 105)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
36 จ. 21 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,200.00 2,500.00
ปิดรับสมัคร
37 อ. 22 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
38 พ.23 มิ.ย.64 09.00-16.30   ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13 รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
39 พ.23 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
ปิดรับสมัคร
40 พฤ.-ศ.24-25 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 3,500.00 4,200.00 เลื่อน
41 พฤ.24 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 201)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
42 พฤ. 24 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   คุยสบายๆ รายการบัญชี และกรณีตัวอย่างข้อผิดพลาดและรายการผิดปกติในงบการเงิน รุ่นที่ 2/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
ปิดรับสมัคร
43 25-27 มิ.ย. 2-3 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

30:0 0:0 30:0 0:0 8,000.00 9,000.00
จองหลักสูตร
44 ศ.25 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 202)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
45 ส.-อา. 26-27 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องแกรนด์ลินลี่ ชั้น L โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 5,000.00 5,600.00
จองหลักสูตร
46 ส. 26 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Beyond Treasury Management รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) สถานที่อบรมเดินทางสะดวก 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
47 ส.26 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 2,800.00
จองหลักสูตร
48 อา.27 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   Financial Model 3 - Financial Projection and DCF (Excel Workshop) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร
49 อ.- พ. 29 -30 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้ : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 1/64 (เต็มหลักสูตร)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

9:0 3:0 9:0 3:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
50 อ.29 มิ.ย.64 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,800.00
จองหลักสูตร
51 อ. 29 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้ : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
52 พ. 30 มิ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้ : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
53 พฤ.-ศ.1-2 ก.ค.64 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 3)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

9:0 0:0 9:0 0:0 2,600.00 3,300.00 เลื่อน
54 พฤ.1 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 301)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
55 ศ.2 ก.ค.64 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 302)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

3:0 0:0 3:0 0:0 1,000.00 1,300.00 เลื่อน
56 3-4, 10-11, 17-18, 31 ก.ค. 64 9.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

42:0 0:0 42:0 0:0 10,000.00 11,000.00
จองหลักสูตร
57 ส.3 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   TFRS 9 Workshop การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 4,900.00
จองหลักสูตร
58 ส. 3 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
59 อา.4 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ปิดรับสมัคร
60 อา. 4 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 3)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
61 จ. 5 ก.ค. 64 09.00 - 16.30 น.   Transfer Pricing เจาะลึกกฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติจริง  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร
62 อ.-พ.6-7 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 พิเศษ !! สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียน 2 วัน แจกหนังสือการบัญชีต้นทุน-หลักและกระบวนการ พร้อม CD Software ฟรี
จองหลักสูตร
4,500.00 5,500.00
63 อ. 6 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   TFRS 9 Workshop การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 4,900.00
จองหลักสูตร
64 อ.6 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 1 เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
65 พ.7 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การบัญชีต้นทุนช่วง)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
66 พฤ.-ศ.8-9 และ 15-16 ก.ค.64 09.00-16.30   เทคนิคการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบบัญชีในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada ถ.รัชดาภิเษก (แยกห้วยขวาง) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 15,000.00 16,000.00
จองหลักสูตร
67 วันที่ 8-9,15-16 ก.ค.64 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 4)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

21:0 0:0 21:0 0:0 6,100.00 7,000.00 เลื่อน
68 พฤ.8 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 401)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
69 พฤ.8 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท 27 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,745.00 4,280.00
จองหลักสูตร
70 พฤ.8 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
71 ศ.9 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 402)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
72 ศ. 9 ก.ค. 64 09.00-17.30 น.   บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
73 ส.-อา. 10-11 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   The Art of Internal Audit Report Writing รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
74 ส. 10 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
75 ส.10 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
76 อา. 11 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 5)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
77 จ.12 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   เกณฑ์การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป และประเด็นที่น่าเกี่ยวข้องในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ (Revenue recognition as TFRS 15 for general business and Matters related to auditing in revenue recognition) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
78 อ.-พ.13-14 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,500.00
จองหลักสูตร
79 อ. 13 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
80 อ. 13 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
81 อ.13 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
82 พ. 14 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2563) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 2,200.00
จองหลักสูตร
83 พ.14 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
84 พฤหัสบดี.-ศุกร์.ที่ 15-16 ก.ค. 2564   การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference: AccEC 2021)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,600.00 1,600.00
จองหลักสูตร
85 พฤ.15 ก.ค.64 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 403)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

3:0 0:0 3:0 0:0 1,000.00 1,300.00 เลื่อน
86 ศ.-ส. 16-17 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   Analytical Thinking in the Internal Audit Process (การคิดเชิงวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน)รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 5,000.00 6,000.00
ปิดรับสมัคร
87 ศ.16 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 404)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
88 ส. 17 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
89 ส. 17 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
90 ส. 17 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 4)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
91 อา.18 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
92 อา. 18 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 6)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
93 จ.19 ก.ค.64 09.00 - 16.30 น.   Strategic Management Accounting รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,800.00 3,200.00
จองหลักสูตร
94 วันที่ 20, 22 ก.ค. และ 5-6 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 5)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

24:0 0:0 24:0 0:0 7,100.00 8,000.00 เลื่อน
95 อ. 20 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   Corporate Finance รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) สถานที่เดินทางสะดวก 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
96 อ.20 และ พฤ.22 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 501)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 3,500.00 4,200.00 เลื่อน
97 อ. 20 ก.ค.64 09.00-16.30 น.   ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
98 ส. 31 ก.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I (Unit 7)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
99 อา.ที่ 1 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   ระบบ Forensic Analytics ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบการทุจริตของงบการเงิน รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
100 อ. 3 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
101 พ. 4 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
102 พฤ.5 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 502)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
103 ศ.6 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 503)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
104 ส. 7 - อา. 8 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   Enhancing efficient Internal Audit Procedure Through case study รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
105 ส.-อา.ที่ 7-8 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีทางการเกษตร (Agricultural Accounting System Design) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องออคิด 4 ชั้น 11 โรงแรม จัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 5,000.00
จองหลักสูตร
106 ส. -อา. 7 - 8 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรเต็ม)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

0:0 12:0 0:0 12:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
107 ส.7 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ระบบขายและลูกหนี้  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
108 ส. 7 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
109 อา.ที่ 8 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
110 ส. 14 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   J-SOX : การควบคุมภายใน แนวคิดหลักการ และการนำไปปฏิบัติใช้ รุ่นที่ 2/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
111 ส. 14 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน (e-Filing) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

4:0 2:0 4:0 2:0 599.00 999.00
เต็ม
112 อ. 17 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบัญชี SMEs/NPAEs/PAEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
113 พ. 18 ส.ค. 64 09.00-16.30   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
114 พฤ.-ศ.19-20 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรที่ 6)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 3,500.00 4,200.00 เลื่อน
115 พฤ.19 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS 16 Sharing ในทางปฏิบัติ สำหรับการนำมาใช้  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท 27 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,000.00 5,500.00
จองหลักสูตร
116 พฤ.19 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 601)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
117 ศ.20 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2564 รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรย่อย 602)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
118 ศ.20 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
119 ส. 21 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
ปิดรับสมัคร
120 อา.22 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Information System Design for Decision Making) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
121 อ.-พฤ. 24-26 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/64 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

18:0 0:0 18:0 0:0 4,500.00 4,500.00
ปิดรับสมัคร
122 อ.-พ. 24-25 ส.ค.64 09.00-16.30 น.   การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,500.00 6,000.00
จองหลักสูตร
123 อ. 24 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/64 (วิชา Strategic Management)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
124 พ. 25 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/64 (วิชา Risk Management)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
125 พ. 25 ส.ค. 64 09.00-16.30   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Advance Level รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
126 พฤ. 26 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.30 น.   หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/64 (วิชา Financial Strategy)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
127 ส.-อ. 28-29 ส.ค. 64 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน และการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต (Fraud Risk Assessment) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
128 ส.-อา. 4-5 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   Operational Audit and Compliance Audit for Value Adding รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
129 อ.7 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องบอลรูม ชั้น 9 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท 27 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
130 อ. 8 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
131 ส. 11 ก.ย 64 09.00-16.30 น.   การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
132 ส. 11 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
133 ส. 11 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ (CAATs)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
134 อา. 12 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   Financial Statements Review for Internal Auditors รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
135 อ.14 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,000.00 1,200.00
ปิดรับสมัคร
136 พฤ.16 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   ผลกระทบ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ที่มีต่องบการเงินในมุมมองของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
137 ส.-อา. 18-19, 25-26 ก.ย. 2-3, 9-10, 16 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 13,000.00 14,000.00
จองหลักสูตร
138 ส. 18 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   Data Analytics for Internal Auditor  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
139 ส.18 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
140 อา.19 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 3)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
141 พ.-ส. 22-25 ก.ย. พฤ.-ส. 30 ก.ย. และ 1-2 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เพลินจิต และ โรงแรมคาร์ลตัล โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 30,000.00 35,000.00
จองหลักสูตร
142 พฤ.23 ก.ย.64 09.00-16.30 น.   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องรู้ : จากหลักกฎหมายสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada (ห้วยขวาง) 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
143 ศ. 24 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
144 ส. 25 ก.ย. 64 13.00-14.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/64 (วิชา Risk Management)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
145 ส. 25 ก.ย. 64 9.00-10.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/64 (วิชา Strategic Management)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

7:30 0:0 7:30 0:0 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
146 ส.25 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
147 อา. 26 ก.ย. 64 9.00-10.30 น.   โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/64 (วิชา Financial Strategy)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,000.00
ปิดรับสมัคร
148 อา.26 ก.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 5)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
149 ส.2 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 4)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
150 อา. 3 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 6)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
151 พ. 6 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Auditing)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
152 ส. 9 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 7)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
153 อา. 10 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 8)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
154 ส. 16 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
155 ส. 16 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II (Unit 9)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
156 อา.17 ต.ค.64 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (workshop) รุ่นที่ 1/64  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้องออคิด 1-2 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
157 ส. 30 ต.ค. 64 09.00-16.30 น.   การกำกับดูแล IT ระดับองค์กร (Governance of Enterprise IT)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
158 วันที่ 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 พ.ย. 2564 09.00-16.30   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 12,000.00 13,000.00
จองหลักสูตร
159 ส. 6 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 1-2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
160 อา.7 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
161 อา. 7 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 3-4)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
162 ส. 13 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 5)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
163 อา. 14 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 6-7)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
164 ส. 20 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 8)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
165 อา. 21 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 9-10)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
166 ส. 27 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 13-14)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
167 อา. 28 พ.ย. 64 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part III (Unit 11-12)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร