กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้
รหัสหลักสูตร : 65-W1-002
วัน/เวลา : ส.25 มิย.65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมอบรมของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19 สภาวิชาชีพบัญชีขอความร่วมมือ จากผู้เข้าอบรมทุกท่าน โดยขอแจ้งข้อปฏิบัติก่อนเข้าร่วมอบรมสัมมนารูปแบบ On-site กับสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้ 1.แสดงผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่มีผลเป็นลบภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันอบรม โดยถ่ายรูปผลการตรวจ ATK ระบุชื่อและวันที่ตรวจ นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมบัตรประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 2.ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอบรม หากพบว่ามีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องอบรมสัมมนา 3.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรักษาระยะห่างที่เหมาะสม สภาวิชาชีพบัญชี ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ไม่มีผลตรวจ ATK มาแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องอบรม ทั้งนี้ เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่านและส่วนรวมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันโดยทั่วไป
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องประชุมรับขวัญ โรงแรมบายาสิตา จ.ขอนแก่น
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,300.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,700.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม