กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 5)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 5)
รหัสหลักสูตร : 65-H7-045
วัน/เวลา : วันที่ 4, 9, 11, 15 ส.ค.65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.วิภาดา ตันติประภา
                      คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
                      ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
                      คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
รายละเอียดหลักสูตร :
TFRS เกี่ยวกับอื่นๆ
(ย่อย 501 : TFRS 16, TAS 20, TSIC 10)
(ย่อย 502 : TAS 12, TSIC 25, TFRIC 23)
(ย่อย 503 : TFRS 1, TAS 21, TFRIC 22)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 4,200.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,800.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
24:0 0:0 24:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม