กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 4)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) (หลักสูตรที่ 4)
รหัสหลักสูตร : 65-H7-040
วัน/เวลา : วันที่ 25,27 ก.ค. และ 1-2 ส.ค.65 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.
วิทยากรหลักสูตร : กรรมการคณะกรรมการกำหนดการบัญชีและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี
                      
รายละเอียดหลักสูตร :
TFRS เกี่ยวกับนำเสนองบการเงิน
(ย่อย 401 : TFRS 8, TAS 8)
(ย่อย 402 : TAS 33, แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล, TAS 10, TAS 24, TFRIC 17)
(ย่อย 403 : TAS 34, TFRIC 10)
(ย่อย 404 : TAS 7, TAS 1)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,200.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
21:0 0:0 21:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม