กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการพัฒนาผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี (EQR) ในตลาดทุน ปี 2565

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการพัฒนาผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี (EQR) ในตลาดทุน ปี 2565
รหัสหลักสูตร : 65-B7-005
วัน/เวลา : 24, 29 - 30 มิ.ย. 65 9.00 - 16.30 น. และ 1 ก.ค. 65 9.00-12.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม
1. เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ
2. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล และ
3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่ประจักษ์ และ
4. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างน้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และ
5. มีประสบการณ์
- เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานการสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 8 ปี
- เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนวิชาเกี่ยวกับการสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 8 ปี
- เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานการสอบบัญชี และเป็นหรือเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนวิชาเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 8 ปี
หมายเหตุ:
- หากประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีน้อยกว่า 8 ปี ผู้สมัครต้องระบุเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการและแนบเอกสารที่หัวหน้าสำนักงานให้ความเห็นชอบต่อเหตุผลการเข้าร่วมโครงการนี้
- อาจารย์มหาวิทยาลัยสอนวิชาเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีต้องเป็นอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี และต้องสอนวิชาสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตต่อปี

เงื่อนไขการรับเข้าอบรม
• ผู้สมัครต้องผ่านการกลั่นกรองและได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานศูนย์พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถสำหรับผู้สอบบัญชี (คณะทำงานฯ) ภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี โดยคณะทำงานจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ตามที่กำหนดข้างต้น รวมถึงมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางวิชาชีพในปัจจุบันเป็นลำดับแรก

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
• 40 คน

เงื่อนไขการได้รับประกาศนียบัตร
• ต้องเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของชั่วโมงอบรมทั้งหมด และผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 70% ของคะแนนทั้งหมด


• ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) อยู่ระหว่างการขออนุมัติ
สถานที่ฝึกอบรม : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 5,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 0.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม