กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2565) ภาคการศึกษาที่ 1

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2565) ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสหลักสูตร : 65-F7-002
วัน/เวลา : ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2565 18.00-21.00 น. และ 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายละเอียดหลักสูตร :
คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม
-มีระยะฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีชั่วโมงการฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง
และไม่เกิน 5 ปีนับจากวันยื่นคำขอแจ้งฝึกหัดงาน
-เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
-ผู้สนใจทั่วไปสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีบัญชี

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. กรอกใบสมัคร
2. ส่งอีเมลใบสมัครมาที่ e-mail: dip-auditing@tfac.or.th
3. รอตรวจสอบคุณสมบัติ
4. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการสมัคร
5. ชำระค่าอบรม

หมายเหตุ
ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 74,900.00 บาท (รวม VAT)
แบ่งชำระเป็น 2 ภาคการศึกษาๆ ละ 37,450.00 บาท

บุคคลทั่วไป: ผู้ผ่านการทดสอบ สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ผู้ทำบัญชี สามารถนับชั่วโมง CPD ทางบัญชีได้
สถานที่ฝึกอบรม : อบรม Online ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 37,450.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 0.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม