กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร รุ่นที่ 1/65 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)
รหัสหลักสูตร : 65-C7-003
วัน/เวลา : พฤ. 26 พ.ค.65 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร :   ผศ.สมชาย ศุภธาดา
รายละเอียดหลักสูตร :
หลักสูตรนี้ เน้นเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน แนวคิด เทคนิคการจัดทำ งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยเน้นการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาย่อย และการซักถามตอบปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีการเสริมในแนวทางเลือกของ กระบวนการจัดทำงบประมาณที่สามารถนำไปใช้เพื่ออุดช่องว่างหรือ จุดอ่อนของระบบงบประมาณแบบเดิมที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• ผู้บริหารบริษัท
• ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
• สมุห์บัญชีและผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
• ผู้สนใจที่จะต้องการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ด้านบัญชีและการเงิน

การเตรียมตัวเข้าอบรมออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี
1. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ Computer/ Laptop/ Tablet และ Smart Phone ในการเข้าเรียน
2.โปรดเตรียมไมโครโฟน หููฟัง และกล้อง Webcam (ขอให้เปิดกล้องตลอดการอบรม)
3.ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams

การนับชั่วโมง CPD
- สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
- สำหรับผู้ทำบัญชี
**นับเป็นด้านบัญชี 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ
- อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนเข้าอบรม ต้องเป็นอีเมลเดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียน Microsoft Teams
- สามารถเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น
- หากพบบุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สถานที่ฝึกอบรม : อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,100.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,400.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม