กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การอบรมแนวคิดสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ การวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13 (สาขาเชียงใหม่) อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การอบรมแนวคิดสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ การวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13 (สาขาเชียงใหม่) อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
รหัสหลักสูตร : 64-W7-002
วัน/เวลา : อา. 26 ก.ย. 64 08.30 - 17.00 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
รายละเอียดหลักสูตร :
การเตรียมตัวเข้าอบรมออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี
1. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ Computer/ Laptop/ Tablet และ Smart Phone ในการเข้าเรียน
2.โปรดเตรียมไมโครโฟน หูฟัง และกล้อง Webcam (ขอให้เปิดกล้องตลอดการอบรม)
3.ติดตั้งโปรแกรม Zoom Meeting

การนับชั่วโมง CPD
- สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สามารถเก็บชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการได้ 7 ชั่วโมง
- สำหรับผู้ทำบัญชี อยู่ในระหว่างรอพิจารณาจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
*ตามมาตรการช่วยเหลือช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ปี 2564

หมายเหตุ
- สามารถเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น
- หากพบบุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สถานที่ฝึกอบรม : อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 650.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 850.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม