กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 23

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 23
รหัสหลักสูตร : 64-C1-016
วัน/เวลา : ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 5 พฤศจิกายน 2564 (8 วัน / เฉพาะ วันศุกร์-เสาร์) 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะแต่ละด้านจากองค์กรต่างๆ
รายละเอียดหลักสูตร :
อบรม Online และ On-site กรณีปลอดภัยจากโรคโควิด-19 (ปรับลดค่าอบรม)

"เพื่อเสริมบทบาทและความเป็นมืออาชีพด้านบริหารการเงินและบัญชีสำหรับองค์กรในยุค New Normal"

ย่อมเป็นเครื่่องการันตีว่า เนื้อหาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมา
รวมถึงวิทยากรผู้้ทรงคุณวุฒิในแต่ละหัวข้อ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ CFO ที่ต้องการเพิ่่มบทบาท ความรอบรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ CFO มืออาชีพได้เป็นอย่างดี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
เพื่่อให้ CFO เป็นผู้ทีมีความรู้ข้ามศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานผสมผสาน
เทคนิคในการบริหารงาน (Integrator) ในบทบาทของมืออาชีพ
ด้านการเงินและการบัญชีในขณะเดียวกันเป็นการสร้างเครือข่าย CFO
ขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะก่อให้เกิดมููลค่าเพิ่มทั้งในระดับองค์กร กลุ่มธุุรกิจ และระดับประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
• เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง CEO, CFO หรือกรรมการตรวจสอบ
• เป็นผู้บริหารในสายงานบัญชีการเงินของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
• เจ้าของธุุรกิจ หรือเป็นผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาศักยภาพให้้มีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างและโดดเด่น
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ และ Zoom
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 53,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 58,850.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม