กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการ “พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และ ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน” EQCR and Monitoring รุ่นที่ 1/64

โครงการ “พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และ ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน” EQCR and Monitoring รุ่นที่ 1/64
รหัสหลักสูตร : 64-02-003
วัน/เวลา : 18,22-23,29-30 มิ.ย. 2 ก.ค.64 09.00-16.30 น. และ 6 ก.ค. 64 09.00-12.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม
1. เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ
2. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล และ
3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่ประจักษ์ และ
4. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างน้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และ
5. มีประสบการณ์
- เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานการสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 8 ปี
- เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนวิชาเกี่ยวกับการสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 8 ปี
- เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานการสอบบัญชี และเป็นหรือเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนวิชาเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 8 ปี
หมายเหตุ:
- หากประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีน้อยกว่า 8 ปี ผู้สมัครต้องระบุเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการและแนบเอกสารที่หัวหน้าสำนักงานให้ความเห็นชอบต่อเหตุผลการเข้าร่วมโครงการนี้
- อาจารย์มหาวิทยาลัยสอนวิชาเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีต้องเป็นอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี และต้องสอนวิชาสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตต่อปี

เงื่อนไขการรับเข้าอบรม
• ผู้สมัครต้องผ่านการกลั่นกรองและได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานศูนย์พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถสำหรับผู้สอบบัญชี (คณะทำงานฯ) ภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี โดยคณะทำงานจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ตามที่กำหนดข้างต้น รวมถึงมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางวิชาชีพในปัจจุบันเป็นลำดับแรก

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
• 40 คน

เงื่อนไขการได้รับประกาศนียบัตร
• ต้องเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของชั่วโมงอบรมทั้งหมด (จำนวนชั่วโมงที่ขาดเรียนได้ 7 ชั่วโมง จากชั่วโมงอบรมทั้งหมด) และผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 70% ของคะแนนทั้งหมด

• ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 11 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

• ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) นับเป็นด้านบัญชี 39 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ และสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบจะได้รับ 37:30 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม Bliston Suwan Park View Bangkok
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 8,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 0.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
39:0 0:0 39:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร