กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 1/64

บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 1/64
รหัสหลักสูตร : 64-03-008
วัน/เวลา : ศ. 9 เม.ย. 64 09.00-17.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
รายละเอียดหลักสูตร :
การบัญชีบริหาร คือ กระบวนการทางบัญชีการเงินที่มุ่งเน้นในส่วนของการนำข้อมูลทางบัญชี การเงินและบัญชีต้นทุนมาทำการวิเคราะห์และแปลความหมาย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทั้งในด้านการวางแผนการควบคุม การประเมินและการวัดผลการดำเนินงานของบุคคลในองค์กรหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้บริหารบริษัท
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- สมุห์บัญชีและผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
- และผู้สนใจที่จะต้องการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีและการเงิน
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
7:0 0:0 7:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร