ASEAN CPA Onlineระบบสมัคร ASEAN CPA สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

*หมายเหตุ : ใช้รหัสผ่านเดียวกับระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีจะตรวจสอบใบสมัครของท่านภายใน 15 วันทำการ
ใบสมัครที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จะได้รับการนำเสนอชื่อเพื่อขอขึ้นทะเบียน ASEAN CPA ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
และจะทราบผลในเดือนมีนาคม 2562

** ใบสมัครที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
จะมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท**